Sunny Boy v. "Sonnenhof "

geb: 06.04.2017

Braunschecke

Mutter: Lady

Vater:" Laringo el saraja"